21.10.2021г.

 

31.03.2020г.

Процедура по открит избор с публична покана стартира на 31.03.2020г.

Процедура по открит избор с публична покана за „Избор на изпълнител за провеждане на:

Обособена позиция 1: Проектиране на платка

Обособена позиция 2: Тестване на контролера за влагоустойчивост и температурна устойчивост“

Поканата и документацията за участие може да бъде свалена ТУК и от адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк (https://eumis2020.government.bg/)

30.05.2018г.

На 30.05.2018г. БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ ООД подписа договор за безвъзмездни средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Общата стойност на проекта е 636 912.00лв., от които 424 801.78лв. европейско финансиране, 74 965.02лв. национално съфинансиран, както и 137 145.20лв. самофинансиране от бенефициента.

 Разработваната по проекта продуктова иновация представлява Интелигентна хладилна витрина. Уредът ще покрива всички функции на стандартните хладилни витрини като ще има 3 допълнителни функции, които са изцяло иновативни. Основаната иновативна функция на Интелигентната хладилна витрина ще бъде способността да измерва в реално време количеството продукт (най-често съхраняваният продукт е сладолед) в нея и възможността да съобщава на собственика при спадането на количеството на съхранявания продукт до предварително определен минимум. Друга иновативна функция на Интелигентната хладилна витрина ще бъде възможността за превантивна реакция и прекратяване на работата на витрината при установено ниско захранващо напрежение с цел да се предпази компресора от изгаряне. Също така, Интелигентната хладилна витрина ще осигурява навременна реакция при установена неспособност за достигането на зададената работна температура или много висока температура на кондензация, предоставяйки възможност за превенция и минимизиране на риска от превръщането на съхраняваните хранителни продукти в негодни за консумация.

Разработваният продукт попада изцяло в тематична област „мехатроника и чисти технологии“, приоритетно направление „машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката“.

Партньор в изпълнението на проекта ще бъде СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ към София Тех Парк АД.

Начало на проекта: 30.05.2018г.

Край на проекта: 30.05.2020г.